Author Topic: REGULAMIN VCP REGOLE DELL'ASSOCIAZIONE  (Read 738 times)

Online Krzysiek74

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6836
  • Gender: Male
  • Sono orgoglioso di essere viola!
REGULAMIN VCP REGOLE DELL'ASSOCIAZIONE
« on: 12/14/15, 00:27 »
REGULAMIN STOWARZYSZENIA
VIOLA CLUB POLONIA

Z wielką przyjemnością chciałbym Was poinformować, iż od 14 maja 2010 roku mamy oficjalnie zarejestrowany VIOLA CLUB POLONIA. Stowarzyszenie zostało wpisane do stowarzyszeń miasta Zabrze pod poz. 157.

Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest Ireneusz Śmigielski (Chiesa).

W tej chwili oficjalnie w VIOLA CLUB POLONIA są zapisane 22 osoby (na zjeździe założycielskim w Łodzi w dniu 20 lutego 2010 roku było 12 osób)
Stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach informujemy, o powołaniu do życia stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa brzmi Viola Club Polonia, mającego swą siedzibę w Zabrzu przy ulicy M.C. Skłodowskiej 18c/4.

Dnia 20 lutego 2010 roku w Łodzi odbyło się zebranie członków założycieli, na którym zebrani postanowili powołać do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Viola Club Polonia, z siedzibą w Zabrzu przy ulicy M.C. Skłodowskiej 18c/4.
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie/ za uchwałą głosowało 12 osób.
Lista założycieli w załączeniu.

Członkowie założyciele uchwalili regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Ireneusz Śmigielski.

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 20 lutego 2010 roku w Łodzi postanawiają zaakceptować i przyjąć regulamin Stowarzyszenia Viola Club Polonia z siedzibą w Zabrzu przy ulicy M.C.Skłodowskiej 18c/4 (przyjęty regulamin ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).

Załącznik do uchwały – regulamin Stowarzyszenia
Viola Club Polonia w treści przyjętej w dniu 20 lutego 2010 roku.

Na spotkaniu założycielskim dokonano również wyboru przedstawiciela Stowarzyszenia Viola Club Polonia.

W wyniku głosowania jawnego przedstawicielem Stowarzyszenia Viola Club Polonia, został wybrany jednogłośnie Ireneusz Śmigielski.


Zarząd Stowarzyszenia:

1.Ireneusz Śmigielski-Prezes
2.Krzysztof Szymczak-Skarbnik
3.Tomasz Dziub-Członek
4.Michał Cholewiński-Członek
5.Beata Szymczak-Członkini


REGULAMIN STOWARZYSZENIA
„VIOLA CLUB POLONIA”

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Viola Club Polonia, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze. Terenem działania jest obszar Europy.

4. Przedstawicielem  reprezentującym Stowarzyszenie jest Ireneusz Śmigielski zaś skarbnikiem Krzysztof Szymczak.

5. Celami stowarzyszenia są:
a) propagowanie informacji dotyczących klubu piłkarskiego ACF Fiorentina, jego tradycji i historii
b) propagowanie historii, tradycji i kultury regionu Toskania oraz jego mieszkańców
c) działanie na rzecz konsolidacji polskich kibiców zespołu ACF Fiorentina
6. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wyjazdów na mecze oraz innych imprez
b) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
c) prowadzenie witryny internetowej

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie  uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich. Ustala się roczna składkę członkowską w wysokości 50 złotych.

8.Składka od roku 2015 będzie płacona do 31.03 a po tym terminie rośnie w sposób następujący:
a)do końca czerwca  60 zł
b)do końca września 70 zł
c)do końca grudnia    80 zł
d)z upływem roku kalendarzowego i jednoczesnym brakiem składki za ten rok osoba zostaje skreślona z listy członków VCP

9. Osoba dorosła spoza VCP chcąca lecieć z nami na mecz Fiorentiny do Florencji jest zobowiązana do wpłaty 100 zł na poczet VCP zaś przy meczu wyjazdowym lub zlocie opłata taka wyniesie 50 zł

10.Dzieci do lat 18 punkt 9 nie dotyczy.

Składkę członkowską w wysokości 50 złotych wpłacamy na konto:   

Krzysztof Szymczak

92 1140 2004 0000 3602 7598 6305

z dopiskiem: Viola Club Polonia i swoim nickiem

CZŁONKOWIE VIOLA CLUB POLONIA

W chwili obecnej w fan klubie jest 13 osób:

Zarząd Stowarzyszenia

1.Ireneusz Śmigielski(Chiesa) - prezes
2.Krzysztof Szymczak(Krzysiek74) skarbnik
3.Michał Cholewiński(Cholew) - członek
4.Beata Szymczak - członkini
5.Tomasz Dziub (ACFDziubek) - członek

pozostali członkowie Stowarzyszenia

6.Magda77
7.nightsword   
8.Bartek
9.Florek
10.jasiu1910   
11.marborski
12.Darek
13.BalonACF

Nie czekaj! Wstąp do Viola Club Polonia!

REGOLE DELL'ASSOCIAZIONE "VIOLA CLUB POLONIA"

1. L'Associazione porta il nome Viola Club Polonia, le ulteriori disposizioni dello Statuto chiamati Associazione.
2. L'Associazione è un'associazione di individui.
3. La sede dell'Associazione è la città di Zabrze. La zona di funzionamento è lo spazio di Europa.
4. Rappresentante in rappresentanza dell'Associazione è Ireneusz Śmigielski, il tesoriere è Krzysztof Szymczak.
5. Gli obiettivi dell'associazione sono:
a) la promozione di informazioni riguardanti squadra di calcio ACF Fiorentina, le sue tradizioni e la storia
b) promuovere la storia, la tradizione e la cultura della regione Toscana e dei suoi abitanti
c) promuovere il consolidamento dei tifosi polacchi della squadra Viola
6. L'Associazione realizza i suoi obiettivi attraverso:
a) l'organizzazione di incontri, conferenze, mostre, viaggi per vedere le partite ed altri eventi
b) la cooperazione con gli individui e le istituzioni con obiettivi simili
c) il mantenimento di un sito web
7. Le attività dell'Associazione si basa sul lavoro volontario dei membri. L'Associazione raccoglie fondi per le proprie attività esclusivamente dalle quote associative. Determinata quota associativa annuale è di 50 zloty.
8. Il contributo si paga fino al 31.03 e poi cresce come segue:
a) alla fine del mese di giugno 60 zloty
b) alla fine del mese di settembre 70 zloty
c) alla fine del mese di dicembre 80 zloty
d) alla fine dell'anno civile e con una mancanza di contributo per l'anno una persona è cancellata dalla lista dei membri del VCP.
9. Un adulto che e' fuori del VCP voler volare con noi per la partita della Fiorentina a Firenze è obbligato a pagare 100 zloty verso il VCP mentre per la partite in trasferta o una riunione tale carica sarà di 50 zloty.
10. Per il bambini sotto i 18 anni punto 9 non si applica.

Quota associativa per un importo di 50 zloty paghiamo sul seguente conto:
Krzysztof Szymczak
92 1140 2004 0000 3602 7598 6305
titolo: Viola Club Polonia e il vostro nick
« Last Edit: 09/02/19, 20:48 by Krzysiek74 »
Forza Viola per sempre!