Author Topic: REGULAMIN VCP REGOLE DELL'ASSOCIAZIONE  (Read 996 times)

Offline Krzysiek74

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6711
  • Gender: Male
  • Sono orgoglioso di essere viola!
REGULAMIN VCP REGOLE DELL'ASSOCIAZIONE
« on: 12/14/15, 00:27 »
REGULAMIN STOWARZYSZENIA VIOLA CLUB POLONIA

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Viola Club Polonia, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze. Terenem działania jest obszar Europy.

4. Przedstawicielem  reprezentującym Stowarzyszenie jest Ireneusz Śmigielski zaś skarbnikiem Krzysztof Szymczak.

5. Celami stowarzyszenia są:
a) propagowanie informacji dotyczących klubu piłkarskiego ACF Fiorentina, jego tradycji i historii
b) propagowanie historii, tradycji i kultury regionu Toskania oraz jego mieszkańców
c) działanie na rzecz konsolidacji polskich kibiców zespołu ACF Fiorentina

6. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wyjazdów na mecze oraz innych imprez
b) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
c) prowadzenie witryny internetowej

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie  uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich. Ustala się roczna składkę członkowską w wysokości 50 złotych.

8.Składka od roku 2015 będzie płacona do 31.03 a po tym terminie rośnie w sposób następujący:
a)do końca czerwca  60 zł
b)do końca września 70 zł
c)do końca grudnia    80 zł
d)z upływem roku kalendarzowego i jednoczesnym brakiem składki za ten rok osoba zostaje skreślona z listy członków VCP

9. Osoba dorosła spoza VCP chcąca lecieć z nami na mecz Fiorentiny do Florencji jest zobowiązana do wpłaty 100 zł na poczet VCP zaś przy meczu wyjazdowym lub zlocie opłata taka wyniesie 50 zł

10.Dzieci do lat 18 punkt 9 nie dotyczy.Składkę członkowską w wysokości 50 złotych wpłacamy na konto:   

79 1050 1588 1000 0090 7616 7916

z dopiskiem: Viola Club Polonia i swoim nickiemREGOLE DELL'ASSOCIAZIONE "VIOLA CLUB POLONIA"

1. L'Associazione porta il nome Viola Club Polonia, le ulteriori disposizioni dello Statuto chiamati Associazione.

2. L'Associazione è un'associazione di individui.

3. La sede dell'Associazione è la città di Zabrze. La zona di funzionamento è lo spazio di Europa.

4. Rappresentante in rappresentanza dell'Associazione è Ireneusz Śmigielski, il tesoriere è Krzysztof Szymczak.
5. Gli obiettivi dell'associazione sono:
a) la promozione di informazioni riguardanti squadra di calcio ACF Fiorentina, le sue tradizioni e la storia
b) promuovere la storia, la tradizione e la cultura della regione Toscana e dei suoi abitanti
c) promuovere il consolidamento dei tifosi polacchi della squadra Viola

6. L'Associazione realizza i suoi obiettivi attraverso:
a) l'organizzazione di incontri, conferenze, mostre, viaggi per vedere le partite ed altri eventi
b) la cooperazione con gli individui e le istituzioni con obiettivi simili
c) il mantenimento di un sito web

7. Le attività dell'Associazione si basa sul lavoro volontario dei membri. L'Associazione raccoglie fondi per le proprie attività esclusivamente dalle quote associative. Determinata quota associativa annuale è di 50 zloty.

8. Il contributo si paga fino al 31.03 e poi cresce come segue:
a) alla fine del mese di giugno 60 zloty
b) alla fine del mese di settembre 70 zloty
c) alla fine del mese di dicembre 80 zloty
d) alla fine dell'anno civile e con una mancanza di contributo per l'anno una persona è cancellata dalla lista dei membri del VCP.

9. Un adulto che e' fuori del VCP voler volare con noi per la partita della Fiorentina a Firenze è obbligato a pagare 100 zloty verso il VCP mentre per la partite in trasferta o una riunione tale carica sarà di 50 zloty.
10. Per il bambini sotto i 18 anni punto 9 non si applica.

« Last Edit: 02/10/21, 22:31 by Chiesa »
Forza Viola per sempre!